Zolang de boom bloeit

Dizze opdracht heart by de ynliedende paragrafen fan Haadstik 2 ‘Frysk Leechlân. 1550-1800’ (dus nét by finster 3 oer Waatze en Aachtje).

1.     1. Yn Feroaring troch Hof, Akadeemje en stêd stiet ûnder oaren dat Ljouwert, Snits, Frjentsjer en Harns harren yn rap tempo ûntwikkelen. Skriuw dy fjouwer ûnder elkoar, slach idekear twa skriuwregels oer. Notear per stêd hokker faktoaren dy groei posityf beynfloeden.
Set Dokkum as fiifde stêd by dyn oersjoch. Sykje op Wikipedy hokker ynstitút foar dy stêd fan belang west hat.

2.
Omskriuw per stêd (fraach 1) hoe’t it kaam dat de ûntwikkeling dêr oan it ein fan de 18e iuw stagnearre. Tip: lês de paragraaf ‘Bloei yn tiden fan delgong’ fierderop yn Haadstik 2. Wikipedy kin ek antwurden opsmite.

3. Hokker gefolch hie de ekonomyske en maatskiplike opkomst fan stêden (sjoch fraach 3) foar de ûntwikkeling fan meartaligens yn it Fryslân fan de 17e en 18e iuw?

4. Yn de paragrafen Feest, … en besinning giet it ûnder oaren oer dichters út de 17e en 18e iuw en oer harren wurk. Nim ûndersteand skema oer en fulje dat oan.

Sjenre
Skriuwers
Foarbylden
Opmerkingen
1.
2.

Waatze Gribberts
3.
4.

5.

Ynearsten foaral makke om foar te lêzen, net as teaterstik.

6.
7.
8.
9.
10.
meastel poëzy oer aktuele gebeurtenissen
almenakken
11.
--

praktyske ynformaasje oanfuld mei faak ferdivedearjend proaza

5. Yn Bloei yn tiden fan delgong stiet in stik oer Paulus C. Scheltema. Wêrom soe dy man de bynamme ‘Paulus Liger’ krigen ha?

6a. Yn it hiele ynliedende diel fan Haadstik 2 komt in kultuerhistoaryske perioade oan de oarder dy’t ek troch Fryske skriuwers sjoen waard as ynspiraasjeboarne. Hokker perioade wie dat?
6b. Skriuw minimaal trije kenmerken fan dy kultuerhistoaryske perioade op.

Opdracht makke troch Gerrit Hoekstra.