Zolang de boom bloeit

Yn de Fryske poëzy is ek dichte oer emigraasje. Yn de bylage by dizze opdracht 2 steane dêr twa foarbylden fan, dichte troch Piter Jelles Troelstra.

Lês dy beide gedichten. Besjoch beharkje dan:


Beäntwurdzje dan de fraach oft it sentimint oangeande emigraasje feroare is yn de rin fan de tiid. Sjoch dêrfoar ek dyn útwurkingen by Opdracht 1b.