Zolang de boom bloeit

Yn Wikipedy (de Fryske Wikipedia-útjefte) mist it lemma ‘Populêre Literatuer (yn it Frysk). Skriuw dat lemma en ferwurkje dêryn:

  • in definysje fan populêre literatuer (sjoch byg. alinea 2 fan Finster 28),
  • foarbylden fan Fryske skriuwers op dat gebiet. Behelje dêrby ek tema’s en/of taalkeuzes dy’t in belangrike rol spylje yn harren wurk.